توانبخشی

اھمیت مداخلات کاردرمانی در بیماری پارکینسون

کاردرمانی در پارکینسون یکی از حیطه ھای مداخلات کاردرمانی در بیماریھای نورولوژی می باشد .امروزه آمارھا نشان می دھد که افراد زیادی به پارکینسون مبتلا ھستند و علائمی را نشان می دھند که استقلال آنھا را در زندگی روزمره تحت تاثیر قرار می دھد .این موضوع اھمیت مداخلات کاردرمانی را به وضوح نشان می دھد.افراد زیادی به دنبال کنترل و درمان علائم پارکینسون به کلینیک ھای توانبخشی مراجعه می کنند. کاردرمانی میتواند به افراد مبتلا به بیماری پارکینسون کمک کند تا در زندگی روزانه خود فعال بمانند. یک کاردرمانگر با بھبود بخشیدن به مھارت ھای حرکتی و فردی شما، نشان دادن راه ھای مختلف برای انجام امور و یا معرفی تجھیزات بھتر می تواند به شما کمک کند تا فعالیت ھای روزانه خود را با سھولت و رضایت بیشتری انجام دھید. یک کاردرمانگر ممکن است تغییراتی در منزل یا محل کارتان را به شما توصیه کند تا استقلال تان بیشتر شود. بنا بر دستورالعمل سازمان بھداشت انگلستان ھر فرد مبتلا به پارکینسون باید بصورت منظم حداقل ۵.٢ ساعت در ھفته فعالیت ورزشی و حرکتی داشته باشد تا در حداکثر استقلال عملکرد باقی بماند.علائم اصلی پارکینسون که می توان با کمک کاردرمانی آنھا را کاھش داده و یا از تشدید آن جلوگیری کرد:
o ترمور (لرزش یا لرزه)
o ریجیدیتی (سفتی و خشک شدن دست ، پا ، صورت و گردن )
o برادی کینزی (کندی حرکات )
o اختلال در تعادل
o خستگی و ضعف
o درد
o اختلال در شیوه راه رفتن
o عدم تحرک
o خطر زمین خوردن

حیطه ھای اجرایی
مواردی که در ادامه اشاره میشود بخشی از حیطه ھای کاری کاردرمانی می باشد که به شخص مبتلا به پارکینسون کمک خواھد کرد در عملکرد روزانه خود در بخش ھای مختلف زندگی از جمله فعالیت ھای روزمره، کار و اشتغال ، خودمراقبتی، تفریح و تحرک در بالاترین سطح عملکرد باقی بماند.

o حفظ و بھبود دامنه حرکتی
o جلوگیری از بدشکلی مفاصل
o بھبود راستای قامت و ترکیب بدنی
o افزایش قدرت عضلانی
o کمک به نوشتن
o اصلاح محیط خانه
o راھکارھایی برای پیشگیری از زمین خوردن
o ارزیابی راننده و دادن اطلاعاتی درباره اصلاح محیط ماشین
o سازگاری ھایی در رابطه با غذا خوردن و ظروف غذا
o سازگاری ھایی در رابطه با آشپزی و خانه داری
o راھکارھایی برای استفاده از نھایت انرژی و جلوگیری از خستگی زودرس
o اصلاحات کامپیوتری
o اصلاحاتی در محل کار یا تجھیزات کار
o توسعه مھارت ھای اوقات فراغت
o استفاده از تجھیزات موجود در حمام و توالت
o کمک ھایی در رابطه با لباس پوشیدن و آرایش کردن

جمع بندی

به صورت کلی کاردرمانی در پارکینسون با ھدف ارتقاء سلامت این بیماران و مشارکت در فعالیت ھای روزمره زندگی ، بھبود توانایی ھای ایشان در انجام وظایف مورد نظر صورت می گیرد و در نھایت موجب بھبود رفاه و استقلال شخص می شود. نکته مھمی که نباید از آن غافل شد اھمیت مداخله زودھنگام کاردرمانی برای افراد مبتلا به پارکینسون است .به این معنی که شخص بعد از تشخیص بیماری باید سریعا به کاردرمانی ارجاع داده شده و مداخلات آغاز شود و این باور غلط که تا زمانی که فرد در عملکرد روزانه مشکلی جدی ندارد نیازی به کاردرمانی ندارد می تواند برای فرد آسیب زننده باشد .چرا که شخص کاردرمانگر با علم به روند تدریجی بیماری و پیش بینی علایم و مشکلاتی که برای فرد در آینده دور یا نزدیک ایجاد خواھد شد می تواند در جھت پیشگیری و یا به حداقل رساندن این مشکلات کمک کننده باشد.

پس مداخلات کاردرمانی به چند بخش اصلی تقسیم می شوند:
١( مواردی که به صورت مستقیم مداخلات درمانی برای فرد مبتلا به پارکینسون انجام می شود.
٢( مداخلاتی که در جھت پیشگیری از مشکلات آینده انجام می شود.
٣( مشاوره ھا و آموزش ھایی که به شخص و خانواده او جھت تغییرات محیط و نحوه برخورد با این بیماری داده می شود با ھدف حفظ حداکثر استقلال عملکرد در زندگی.
۴( آموزش تمرینات در منزل که فرد مبتلا به پارکینسون باید بصورت روزانه انجام دھد.