روز جهانی پارکینسون

روز جهانی پارکینسون

۱۱ آوریل ، مصادف با ۲۳ فرودین ماه به عنوان روز جهانی پارکینسون نامگذاری شده و شاید این مناسبت بهترین بهانه برای معرفی یکی از نارسایی های عصبی باشد که طیفی از بزرگسالان از آن رنج می برند و کیفیت زندگی و سالمت آنان را تحت الشعاع قرار داده است.

روز
جهانی
پارکینسون