ماموریت و اهداف انجمن1. ثبت نام و ثبت اطلاعات بیماران در سطح کشور برای انجام امور حمایتی
2 . ثبت و ایجاد بانک دارویی جهت دسترسی آسانتر بیماران به دارو های مورد احتیاج
3. انجام همایشهای فرهنگی و اجتماعی و ورزشی برای بهبود وضعیت بیماران
4. حمایت از پژوهشگاهها و موسسات دانش بنیان جهت تسریع در ایجاد درمانهای نوین برای این بیماری
5. جمع آوری کمکهای مردمی و هدایای خیرین جهت امور فوق
6. ارتباط با کلیه انجمن های پارکینسون خارج از کشور برای گرفتن آخرین پیشرفتهای علمی جهت معالجه بیماران و امکانات جدید بوجود آمده
7. ارتباط مستمر با سازمانهای دولتی و فرهنگی و پزشکی و اجتماعی برای احقاق حقوق بیماران پارکینسونی و ثبت این بیماری بعنوان بیماری خاص جهت استفاده ی قانونی از مزایای آن