همیاری با انجمن

همیاری با انجمن

پایه و اساس شکل گیری سازمان های مردم نهاد وجود وجدان های آگاه و بیدار در جامعه و اقشار مختلف مردم برای پرکردن خلاء هایی است که دولت ها وحکومت ها از پرکردن آن ناتوانند و این ناتوانی موجب ایجاد صدمه به بخشی ازپیکره جامعه شده است. به عبارت دیگر مردم برای کمک به یکدیگر برمی خیزند وازسرمایه های مادی ومعنوی خود مایه می گذارند تا آسیب های وارده به گروهی از میان خود را ترمیم کنند و حتی از توسعه این آسیب ها پیشگیری نمایند . بنابراین مهم ترین اصل دراین سازمانها اتکا به مردم است و هرگاه جلب مشارکت اقشار مختلف به نحو احسن انجام شود موجبات قوام و پایداری سازمان های مزبور فراهم می گردد.انجمن پارکینسون هم یکی از این سازمان هاست که قصد دارد باتکیه بر مشارکت نسبت به مدرنیزه نمودن وسازمان دهی نوین و به کارگیری حداکثری از توانایی های افراد مختلف حقیقی و حقوقی اقدام نماید.