پارکینسون چیست؟

پارکینسون چیست

پارکینسون یک اخلال نورولوژیست که با از بین رفتن مروری ی سلولهای دوپامین ساز مغز معروف به جسم سیاه بروز و ظهور پیدا میکند . هنوز عامل اصلی بروز چنین حالتی در مغز کشف نشده است اما محققان تجمع پروتئین آلفا در مغز را عامل احتمالی آن میدانند.